Poslední novinky

Certifikační společnost Lloyd"s Register Quality Assurance Praha (LRQA) provedla ve Šroubárně Kyjov, spol. s r. o. kontrolní audity...
Sdělení k provozování dráhy - vlečky
Nabízíme nové pracovní pozice.
Download
Úvod | Novinky | Kontrolní audit integrovaného systému...

Kontrolní audit integrovaného systému managementu

Certifikační společnost Lloyd's Register Quality Assurance Praha (LRQA) provedla ve Šroubárně Kyjov, spol. s r. o. kontrolní audity integrovaného systému managementu. Kontrolní audit systému ochrany životního prostředí (EMS) a hospodaření s energií (EnMS) proběhl ve dnech 24. - 26. 4. 2017.

Cílem auditu EMS a EnMS dle norem ISO 14001 a ISO 50001 bylo prověření přístupu společnosti ke zlepšování a ochraně životního prostředí a efektivního hospodaření s energií. Kontrolní audit EMS a EnMS byl tematicky zaměřen na zvyšování environmentální výkonnosti všech hlavních výrobních i podpůrných procesů, speciálně na sledování a hodnocení materiálové a energetické náročnosti výroby. Během výrobních i podpůrných procesů se naše společnost v oblasti ochrany životního prostředí zaměřuje na minimalizaci technologicky nutných odpadů a na snížení vlivu při používání nebezpečných chemických látek a směsí, působících na pracovníky i na okolní životní prostředí.
Dle normy ISO 50001 byl posouzen systém energetického managementu, ověřena výkonnost tohoto systému, posouzena a potvrzena shoda systému s požadavky normy a s uplatnitelnými zákonnými, regulačními a smluvními požadavky. V průběhu auditu bylo mimo jiné prověřováno měření a monitorování spotřeb významných spotřebičů energie, diskutováno hodnocení ukazatelů energetické náročnosti a jejich vhodnost, prezentovány projekty ke snížení energetické náročnosti a závěrem také ujištění auditora, že systém EnMS dosahuje stanovené cíle.

Auditorem p. Jiřím Welszarem byl mimo jiné kladně hodnocen způsob hospodaření s nebezpečnými chemickými látkami, připravenost projektu snížení energetické náročnosti ve výrobních provozech a také stále se zvyšující odborná způsobilost středního managementu v oblasti ochrany životního prostředí a hospodaření s energií.
Kontrolní audit systému EMS potvrdil, že všechny tři environmentální závazky (prevence znečišťování, soulad s environmentálními právními a jinými požadavky, neustálé zlepšování včetně environmentální výkonnosti) jsou naplňovány a v tomto směru je EMS Šroubárny Kyjov efektivní. Protože v průběhu kontrolního auditu nebyly identifikovány žádné významné neshody, zůstávají certifikáty systému řízení ochrany životního prostředí a hospodaření s energií stále v platnosti.

Dle norem ISO 9001 a ISO/TS 16949 byl ve dnech 2. – 5. 5. 2017 prověřen systém řízení kvality všech činností společnosti se zaměřením na výrobu a dodávky do řetězce dodavatelů pro automobilový průmysl, zejména výkovků ložiskových kroužků, výkovků vaček a obrobených ložiskových kroužků. Audit byl zaměřen na celkovou efektivitu a zlepšování systémů řízení a na procesy podporující hlavní výrobní provozy společnosti s hodnocením meziútvarové spolupráce.
Cílem kontrolního auditu QMS bylo hodnocení implementace systému řízení založeného na výsledcích plánování, posoudit a potvrdit shodu systému managementu kvality organizace s požadavky normy ISO/TS 16949 a s aplikovatelnými specifickými požadavky zákazníků, zejména v oblasti dodávek do automobilového průmyslu. Součástí auditu bylo prověření činností a efektivity výrobních i podpůrných procesů, zejména v oblasti prodeje se zaměřením na termínovou včasnost dodávek, marketingu a péče o zákazníka spolu s hodnocením spokojenosti zákazníka, technické přípravy výroby se zahrnutím specifických požadavků zákazníka, preventivní a prediktivní údržby výrobních zařízení a podpora procesů pomocí IT technologií.

Ze závěrů auditu vyplývá, že systém QMS ve společnosti lze považovat za efektivní, sledováním a vyhodnocováním klíčových parametrů procesů a přijímáním nápravných, preventivních opatření a opatření ke zlepšení se daří dosahovat stanovených cílů.
V průběhu revizních cest a pohovorů s představiteli všech úrovní řízení procesů byl zejména kladně hodnocen pořádek a čistota na pracovištích, využívání moderních a způsobilých měřících zařízení při výrobě výkovků a obráběných součástí, zejména pro automobilový průmysl. Přezkoumáním souvisejících dokumentů a záznamů nebyly auditorem identifikovány žádné významné odchylky nebo slabá místa, která by mohla být překážkou pro splnění cíle auditu. Organizace společnosti, řídicí systémy, jejich účinnost a efektivita jsou organizací výrazně podporovány, což je potvrzeno stanovenými vizemi, misemi, politikou kvality, ochrany životního prostředí a hospodaření s energií, stanovením a plněním cílů a úkolů.

Auditoři Rostislav Tvarog a Jiří Welszar ocenili úsilí společnosti zaměřené na efektivitu všech procesů, na zvyšování spokojenosti zákazníků, na kvalitu vyráběných produktů a na plnění termínů dodávek do automobilového průmyslu. Rovněž ocenili využití informačních systémů SAP, Delfín a VIS, které výrazně zlepšují identifikovatelnost a sledovatelnost procesů, řízení skladů a výdeje výrobních materiálů pomocí čárového kódu, monitorování výrobních zakázek, sledování poruch a využití strojních zařízení.
Při závěrečném hodnocení ing. Rostislav Tvarog vyzvedl zejména provázanost výrobních a podpůrných procesů, od nákupu materiálu a jeho identifikace, přes zpracování nabídek a poptávek technickým úsekem, vystavení technické dokumentace se zaměřením na elektronické verze, plánování a výrobu až po vystavení dokumentů o shodě s požadavky, sledování klíčových parametrů procesů a pozitivní trendy zlepšování. Zdůraznil vliv projektů zlepšování procesů na systém řízení kvality ve výrobních úsecích a aktivní zapojení všech útvarů a oddělení do procesů zlepšování, včetně operátorů u výrobních linek. Ocenil také celkový pořádek a čistotu ve společnosti, modernizaci výrobních zařízení, vizualizaci výsledků na pracovištích a vysokou odbornost a profesionalitu pracovníků zapojených v činnostech při realizaci zakázek do automobilového průmyslu. Velká pozornost byla věnována také projektu obrábění ložiskových kroužků, kde v letošním roce dochází k masívnímu navýšení výrobních kapacit pořízením dalších obráběcích CNC strojů a vysoce výkonných obráběcích linek.

Přestože audity ve výrobních i podpůrných provozech byly velmi náročné a detailní, auditoři nenalezli žádné závažné neshody, které by mohli vést ke zrušení platností certifikátů integrovaného systému řízení kvality, ochrany životního prostředí a hospodaření s energií. V průběhu obou auditů byly také identifikovány a sdělovány podněty, náměty a doporučení ke zlepšení, které budou součástí programu opaření k dalšímu zlepšování činností společnosti.
Zásadní doporučení byla vyslovena k ještě intenzivnějšímu využívání elektronické podpory řízení procesů, návrhy na zlepšení byly také identifikovány v oblasti podpory zlepšovatelského hnutí ve společnosti, využívání rizikových analýz a řízení rizik jednotlivých realizačních procesů a v oblasti využívání kapacit strojních zařízení, např. využitím vícestrojové obsluhy. V oblasti EMS a EnMS bylo doporučeno se hlouběji zabývat energetickou náročností ve výrobě sledováním, vyhodnocováním a optimalizací spotřeb energií jednotlivých strojních zařízení s využitím principů, popsaných v normě ISO 50001.

Na závěrečném jednání, Ing. František Červenka, výkonný ředitel a jednatel Šroubárny Kyjov, uvedl:
„V roce 2016 jsme dosáhli nižších tržeb, než jsme plánovali. Citelně nám scházely objemy zejména v pražcových šroubech, kterých jsme prodali o téměř 8 milionů kusů méně než v roce 2015. Nicméně i tak byl výsledek uspokojivý, a to díky výrobě vaček a obrábění ložiskových kroužků. Vaček jsme prodali přes 20 milionů kusů, což je meziroční nárůst o 67 %. Negativní dopady poklesu železničního sortimentu se snažíme eliminovat zejména novými investicemi do strojního zařízení vyrábějícího pro segment automobilového průmyslu. Velkou pozornost věnujeme projektu obrábění ložiskových kroužků, které jsme dříve jen kovali. Proto v roce 2016 i v letošním roce směřuje většina investic právě k rozšíření tohoto segmentu výroby. Cílem projektu je zvýšení přidané hodnoty námi vyráběných produktů.

Na závěr bych při této příležitosti, jménem celého vedení Šroubárny Kyjov, rád poděkoval všem spolupracovníkům, kteří aktivně přistupují k plnění cílů společnosti a tím napomáhají udržovat a zlepšovat integrovaný systém řízení kvality, ochrany životního prostředí a hospodaření s energií. Děkuji také za úsilí, které je dlouhodobě věnováno plnění specifických požadavků zákazníků zejména v segmentu výroby pro automobilový průmysl. Osobně si přeji, aby se integrovaný systém managementu stal prostředkem k dalšímu zlepšování procesů, ke snižování nákladů a ke zvyšování výkonnosti a efektivnosti celé společnosti.

Rudolf Nesvadba

Představitel vedení pro integrovaný systém managementu

Šroubárna Kyjov, spol. s r. o.Auditor Ing. Rostislav Tvarog spolu s výrobním ředitelem ŠK p. Pavlem Doležálkem prověřují proces tepelného zpracování výkovků ložiskových kroužků a výkovků vaček na průběžné žíhací lince.


Auditor ing. Rostislav Tvarog spolu s mistrem výroby ŠK p. Lubomírem Brhlem prověřují proces válcování závitů pražcových šroubů.