Poslední novinky

Certifikační společnost Lloyd"s Register Quality Assurance Praha (LRQA) provedla ve Šroubárně Kyjov, spol. s r. o. kontrolní audity...
Sdělení k provozování dráhy - vlečky
Nabízíme nové pracovní pozice.
Download
Úvod | Novinky | Rozšíření o ISO 50001

Integrovaný systém managementu ve Šroubárně Kyjov, spol. s r. o. úspěšně rozšířen o ISO 50001


V měsíci dubnu a květnu 2016 provedla certifikační společnost  Lloyd's  Register Quality Assurance Praha (LRQA) ve Šroubárně Kyjov, spol. s r. o., audity integrovaného systému managementu, zahrnující oblast kvality, ochranu životního prostředí a hospodaření s energií.

Jaký byl důvod vzniku Integrovaného systému managementu? Šroubárna Kyjov měla doposud zaveden systém řízení kvality a systém ochrany životního prostředí. V souvislosti se zaváděním systému managementu hospodaření s energií byla jako nejvýhodnější varianta vybrána cesta spojení všech systémů do jednoho Integrovaného systému managementu, dále je ISM. Výhodou je dokonale propracovaný systém řízení, společná dokumentace, provázanost systému řízení s výrobními i podpůrnými procesy a v neposlední řadě také zpřehlednění všech činností, souvisejících se systémem managementu v naší společnosti.


Již v polovině roku 2015 vrcholové vedení Šroubárny Kyjov, spol. s r. o. rozhodlo o zavedení a implementaci systému hospodaření s energií ze dvou hlavních důvodů:

 

1)    legislativa České republiky, na základě směrnice evropského parlamentu a rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012, rozhodla vydáním novely zákona o hospodaření s energií o povinnosti podniků provést energetický audit nebo certifikovat systém hospodaření s energií podle standardu ISO 50001.

2)    veškeré druhy spotřebovávané energie tvoří třetí největší nákladovou položku naší společnosti, jejím snižováním může společnost dosáhnout významných finančních přínosů, které mohou mít velmi kladný vliv na ekonomiku a hospodaření společnosti.

Proč certifikovat systém hospodaření s energií podle standardu ISO 50001 a jaká bude výhoda pro naši společnost? Závazek k energetické účinnosti a zavedení plánu pro efektivní hospodaření s energií prospěje jak životnímu prostředí, tak ekonomické rentabilitě společnosti. Umožní:

·       pokračovat ve zlepšování využití energie a snižování energetické náročnosti produktů

·       definovat současný stav využití energie a zdokumentovat možné úspory

·       aktivně řídit využití energie a snižovat náklady na energetické zdroje

·       vytvořit transparentní postupy při řízení energetických zdrojů

·       snížit emise bez negativního ekonomického dopadu a vlivu na výrobní procesy

·       zvýšit šanci na získání dotací z operačního programu úspory energie

·       naplnit požadavky novely zákona č. 406/2000 Sb.

Cílem certifikačního auditu systému hospodaření s energií dle normy ISO 50001 bylo posouzení energetického managementu, ověření míry a komplexnosti zavedení systému řízení a výkonnosti tohoto systému, posouzení a potvrzení shody systému s certifikačními požadavky, (např. s auditními kritérii a rozsahem certifikace), s uplatnitelnými zákonnými, regulačními a smluvními požadavky. A také ujištění auditorů, že systém dosahuje stanovené cíle. V průběhu auditu bylo mimo jiné prověřováno měření a monitorování spotřeb významných spotřebičů energie, diskutováno hodnocení ukazatelů energetické náročnosti a jejich vhodnost. Protože v průběhu certifikačního auditu nebyly identifikovány žádné významné neshody, bylo výstupem z auditu doporučení k vystavení certifikátu

Dle norem ISO 9001 a ISO/TS 16949 byl prověřen systém řízení kvality všech činností společnosti se zaměřením na výrobu a dodávky do řetězce dodavatelů pro automobilový průmysl, zejména výkovků ložiskových kroužků, výkovků vaček a obrobených ložiskových kroužků. Audit byl zaměřen na celkovou efektivitu a zlepšování systémů řízení a na procesy podporující hlavní výrobní provozy společnosti s hodnocením meziútvarové spolupráce.

Cílem recertifikačního auditu QMS bylo hodnocení implementace systému řízení založeného na výsledcích plánování, posouzení a potvrzení shody systému managementu kvality společnosti s požadavky normy a s aplikovatelnými specifickými požadavky zákazníků, zejména v oblasti dodávek do automobilového průmyslu.

Ze závěrů auditu vyplývá, že systém QMS ve společnosti lze považovat za efektivní, sledováním a vyhodnocováním klíčových parametrů procesů a přijímáním nápravných, preventivních opatření a opatření ke zlepšení se daří dosahovat stanovených cílů. Platnost certifikátu systému řízení kvality byla prodloužena na další tříleté období.

Cílem kontrolního auditu EMS dle normy ISO 14001 bylo prověření přístupu společnosti ke zlepšování a ochraně životního prostředí. Audit byl zaměřen na zvyšování environmentální výkonnosti všech hlavních výrobních i podpůrných procesů, speciálně na sledování a hodnocení efektivního využívání zdrojů. Auditorem p. Jiřím Welszarem byl, mimo jiné, kladně hodnocen způsob hospodaření s nebezpečnými chemickými látkami, pokrok projektu 5S ve výrobních i podpůrných provozech a také stále se zvyšující odborná způsobilost středního managementu v oblasti ochrany životního prostředí.

Kontrolní audit systému EMS potvrdil, že všechny tři environmentální závazky (prevence znečišťování, soulad s environmentálními právními a jinými požadavky, neustálé zlepšování včetně environmentální výkonnosti) jsou naplňovány a systém EMS je efektivní. Certifikát systému řízení ochrany životního prostředí zůstává i nadále v platnosti.

V průběhu revizních cest a pohovorů s představiteli všech úrovní řízení procesů byl zejména kladně hodnocen pořádek a čistota na pracovištích, využívání moderních a způsobilých měřících zařízení při výrobě výkovků a obráběných součástí. Přezkoumáním souvisejících dokumentů a záznamů auditoři neidentifikovali žádné významné odchylky nebo slabá místa, která by mohla být překážkou pro splnění cíle auditu. Organizace společnosti, řídicí systémy, jejich účinnost a efektivita jsou naší společností výrazně podporovány, což je potvrzeno stanovenými vizemi, misemi, politikou kvality, ochrany životního prostředí a hospodaření s energií, stanovením a plněním cílů a úkolů. Přestože byl systém řízení vysoce hodnocen, byla v průběhu auditu identifikována malá neshoda v procesu tepelného zpracování produktů na rotačních pecích.

Auditoři ocenili úsilí společnosti zaměřené na efektivitu všech procesů, na zvyšování spokojenosti zákazníků, na kvalitu vyráběných produktů a na plnění termínů dodávek do automobilového průmyslu. Rovněž ocenili využití informačních systémů SAP, Delfín a neustále se rozvíjející VIS, které výrazně zlepšují identifikovatelnost a sledovatelnost procesů, nově zavedený systém Plantune zpřesní plánovací procesy pro všechny výrobní procesy a na všech výrobních zařízeních.

Při závěrečném hodnocení ing. Rostislav Tvarog vyzvedl zejména provázanost výrobních a podpůrných procesů, od nákupu materiálu a jeho identifikace, přes plánování, výrobu, vystavení dokumentů o shodě s požadavky, až po balení a dodání zákazníkům. Kladně hodnotil sledování klíčových parametrů procesů a pozitivní trendy zlepšování. Zdůraznil vliv projektů zlepšování procesů na systém řízení kvality ve výrobních úsecích a aktivní zapojení všech útvarů a úseků do procesů zlepšování, včetně operátorů u výrobních linek. Ocenil také modernizaci výrobních zařízení, vizualizaci výsledků na pracovištích a vysokou odbornost a profesionalitu pracovníků zapojených v činnostech při realizaci výroby produktů.

V průběhu auditů byly také identifikovány a sdělovány podněty, náměty a doporučení ke zlepšení, které budou součástí programu opaření k dalšímu zlepšování činností společnosti.

Zásadní doporučení byla vyslovena k ještě intenzivnějšímu využívání elektronické podpory řízení procesů, návrhy na zlepšení byly také identifikovány v oblasti podpory zlepšovatelského hnutí ve společnosti, využívání rizikových analýz a řízení rizik v havarijních plánech. V oblasti EMS a EnMS bylo doporučeno se hlouběji zabývat energetickou náročností ve výrobě sledováním, vyhodnocováním a optimalizací spotřeb energií jednotlivých strojních zařízení i na skupiny vyráběných produktů.

Na závěrečném jednání, Ing. František Červenka, ředitel a jednatel Šroubárny Kyjov, uvedl:

„Naše společnost patří mezi klíčové firmy na evropském trhu. V této oblasti se snažíme pozici udržet a dále zefektivňovat naši výrobu. V segmentu výroby vaček a ložiskových kroužků, včetně obráběných, jsme v minulých letech výrazně investovali a investice do tohoto segmentu máme připravené i v dalších letech. Svými investicemi do nových technologií a vybavení a celkově svým strategickým a ekonomickým řízením se snažíme zajistit další rozvoj společnosti a neustále zlepšovat její ekonomické výsledky. Důkazem toho je skutečnost, že se v minulém roce podařilo dosáhnout výrazně lepších ekonomických výsledků, než v roce 2014. Vedení společnosti důsledně řídí plnění požadavků právních a jiných předpisů, vztahujících se k činnosti společnosti jak v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a hospodaření s energií, tak i v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“.

 Na závěr bych při této příležitosti, jménem celého vedení Šroubárny Kyjov, rád poděkoval všem pracovníkům, kteří se aktivně zapojili do přípravy k auditům ISM, provedených společností LRQA Praha. Děkuji také za dlouhodobé úsilí, které je věnováno plnění požadavků, stanovených ISM, i specifických požadavků našich zákazníků.

Osobně si přeji, aby se integrovaný systém managementu stal prostředkem k dalšímu zlepšování procesů, ke snižování nákladů a ke zvyšování výkonnosti a efektivnosti celé společnosti.


 Auditor Ing. Roman Prchal spolu s kolegou Ing. Jindřichem Znamenáčkem prověřují uložení a identifikaci nástrojů ve výrobním procesu.

 

Auditor Ing. Rostislav Tvarog a vedoucí údržby ŠK Ing. Josef Gavenda prověřují proces kompletace nového strojního zařízení - lisu AKS 63, určeného zejména pro kování výkovků vaček.

18. 6. 2016

Rudolf Nesvadba
Představitel vedení pro integrovaný systém managementu
Šroubárna Kyjov, spol. s r. o.