Poslední novinky

Certifikační společnost Lloyd"s Register Quality Assurance Praha (LRQA) provedla ve Šroubárně Kyjov, spol. s r. o. kontrolní audity...
Sdělení k provozování dráhy - vlečky
Nabízíme nové pracovní pozice.
Download
Úvod | Novinky | Úspěšný kontrolní a recertifikační audit...

Úspěšný kontrolní a recertifikační audit ve Šroubárně Kyjov

Ve dnech 22. - 25. 5. 2012 provedla certifikační společnost  Lloyd's  Register Quality Assurance Praha (LRQA) ve Šroubárně Kyjov, spol. s r. o., kontrolní audit zavedeného systému managementu kvality (QMS) a první recertifikační audit environmentálního managementu (EMS).

Dle norem ISO 9001 a ISO/TS 16949 byl prověřen systém řízení kvality všech činností společnosti se zaměřením na výrobu a dodávky do řetězce dodavatelů pro automobilový průmysl, dle normy ISO 14001 byl po třech letech prověřen přístup společnosti ke zlepšování a ochraně životního prostředí.

Recertifikační audit EMS byl tematicky zaměřen na zvyšování environmentální výkonnosti všech hlavních výrobních i podpůrných procesů. Auditorem p. Welszarem bylo kladně hodnoceno ošetření všech možných environmentálních rizik, dopadů a aspektů již v průběhu přijetí objednávky od zákazníka a plánování výroby až po expedici zboží, s důrazem na co nejmenší ovlivnění životního prostředí. V průběhu výrobního procesu se společnost zaměřuje na minimalizaci vznikajících odpadů, snížení vlivu při používání nebezpečných a škodlivých látek, působících na pracovníky i na okolní životní prostředí i na snížení surovinové a energetické náročnosti výroby.

Systém EMS byl prověřen ve všech, neustále se zpřísňujících a legislativou nařizovaných, oblastech, byl vyhodnocen jako efektivní s uplatněním prvků neustálého zlepšování.

Cílem kontrolního auditu QMS bylo posoudit shodu systému managementu kvality organizace s požadavky normy ISO/TS 16949 a aplikovatelnými specifickými požadavky zákazníků, zejména v oblastech souvisejících s automobilní výrobou. Součástí hodnocení bylo prověření probíhajícího projektu výroby výkovků vaček pro německou firmu MAHLE, kde již probíhají první sériové dodávky, zda jednotlivé etapy projektu splňují požadavky norem a specifikací od zákazníka.  Realizací projektu výroby výkovků vaček se podařilo úspěšně ovzorkovat vstupní materiál z Třineckých železáren, čímž dochází k dalšímu navýšení odbytu materiálů ze skupiny TŽ-MS.

Ze závěrů auditu QMS vyplývá, že systém QMS ve společnosti lze považovat za efektivní. Na základě výsledků a dlouhodobých trendů ukazatelů výkonnosti společnosti je zřejmá snaha zefektivnit jak hlavní, výrobní a řídící, tak podpůrné procesy, uplatňováním prvků průmyslového inženýrství (např. SMED, TPM, 5S). Zavedenými prvky projektového řízení, sledováním a vyhodnocováním klíčových ukazatelů procesů a přijímáním nápravných, preventivních opatření a opatření ke zlepšení se daří dosahovat stanovených cílů.

Auditor Rostislav Tvarog ocenil úsilí společnosti zaměřené na zvyšování spokojenosti zákazníků, na kvalitu produktů a na plnění termínů dodávek do automobilového průmyslu, o čemž svědčí zanedbatelné množství reklamací od zákazníků i jejich kladné zpětné hodnocení Šroubárny Kyjov jako dodavatele v nejvyšší kategorii „A“ dodavatelů.

Při závěrečném hodnocení ing. Rostislav Tvarog vyzvedl zejména provázanost všech procesů, od prodejního oddělení přes výrobní etapy až po ekonomiku, personalistiku a finančnictví, sledování klíčových parametrů procesů a pozitivní trendy zlepšování. Zdůraznil vliv projektů zlepšování procesů na systém kvality ve výrobních úsecích a aktivní zapojení všech útvarů a oddělení do procesů zlepšování, včetně obsluhy výrobních linek. Ocenil také celkový pořádek a čistotu ve společnosti, modernizaci výrobních zařízení, vizualizaci výsledků a vysokou odbornost a profesionalitu pracovníků zapojených v činnostech při realizaci zakázek do automobilového průmyslu.

Přestože audit ve výrobních i podpůrných provozech byl velmi náročný a detailní, auditoři nenalezli žádné závažné neshody, které by mohli vést k pozastavení platností certifikátů kvality a životního prostředí. V průběhu obou auditů byly také identifikovány a sdělovány doporučení a náměty na zlepšení, která budou součástí programu opaření k dalšímu zlepšování.

„Zavedený a funkční systém řízení procesů v řetězci dodavatelů do automobilového průmyslu vytváří podmínky pro dosažení stabilní úrovně kvality, trvalého zlepšování a spokojenosti zákazníků a také přináší zvýšení diverzifikace výrobního sortimentu ŠK. Prodloužení platnosti certifikace nám na náročném automobilovém trhu poskytuje významnou konkurenční výhodu“ uvedl Ing. František Červenka, výkonný ředitel Šroubárny Kyjov.

Na závěr bych při této příležitosti, jménem celého vedení ŠK, rád poděkoval všem pracovníkům za výborně odvedenou práci, věnovanou nejen přípravě k auditům, ale i za celoroční úsilí a práci, které zabezpečily vysoce úspěšný výsledek recertifikačního i kontrolního auditu.


Auditor Ing. Tvarog s vedoucím Řízení kvality panem Lupačem a praconíkem Řk p. Štikou
při měření rozměrů výkovku vačky na novém moderním 3D přístroji


Auditoři ing. Tvarog a ing. Welszar s vedoucím Energetiky a ekologie panem ing. Džuberou při závěrečném jednání

01. 06. 2012

Rudolf Nesvadba
Představitel vedení pro kvalitu a environment
Šroubárna Kyjov, spol. s r. o.