Politika ISM

Politika integrovaného systému managementu Šroubárny Kyjov, spol. s r.o.

        Vedení Šroubárny Kyjov, spol. s r. o., vyhlašuje v rámci své podnikatelské strategie následující Politiku integrovaného systému managementu:  
Klíčovou podnikatelskou aktivitou společnosti Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. je výroba a prodej spojovacích dílů, zejména pro železnice, a výkovků a soustružených polotovarů do řetězců automobilového průmyslu. Nedílnou součástí podnikatelských aktivit je neustálé zlepšování kvality produktů, snižování zátěže životního prostředí, péče o zdraví pracovníků a zlepšování energetické hospodárnosti. S vědomím společenské odpovědnosti ke všem zainteresovaným stranám a se snahou o udržitelný rozvoj definujeme v jednotlivých oblastech strategického rámce tyto zásady.

A. Partnerství

        Naším hlavním cílem je udržení a posílení pozice předního evropského výrobce spojovacích součástí pro železniční svršek, s dalším uplatněním našich produktů v rámci realizace nových projektů v celém světě a podpora spolupráce s odběrateli na vývoji nových systémů upevnění kolejnic.
        Mezi naše nejdůležitější zákazníky patří odběratelé v rámci řetězců dodavatelů do automobilového průmyslu, kteří tvoří stabilní součást naplňování strategie, cílů, rozvoje a neustálého zlepšování společnosti.
        S dodavateli hlavních procesních vstupů udržujeme vzájemně výhodné vztahy pro zajištění spolehlivosti vlastních výrobních procesů a kvality našich produktů, a využíváme výrobní základny, technologické a výzkumné činnosti a zkušeností všech členů skupiny TŽ-MS. 
        V rámci své podnikatelské strategie spolupracujeme se všemi zainteresovanými stranami.


B. Technologie

        Hlavním smyslem úsilí všech pracovníků společnosti je plnění současných i budoucích požadavků zákazníků a překonávání jejich očekávání. V řetězci dodavatelů do automobilového průmyslu jsou procesní přístupy uplatňovány s cílem dosáhnout strategie nulových neshod.  
        Trvalé zvyšování kvality produktů zajišťuje společnost optimalizací a neustálým zlepšováním všech procesů a činností, s využitím metod projektového řízení a týmové práce na všech úrovních řízení.
        Činnosti společnosti jsou zaměřeny na zvyšování úrovně kvality produktů, zvyšování produktivity, zavádění nových produktů a výrobních technologií tak, aby byly efektivně využity suroviny, materiály a energie. Usilujeme o snižování množství vznikajících odpadů a zvyšování podílu jejich využití, o minimalizaci dopadů možných havárií na zdraví a životy lidí, životní prostředí a majetek.
        Jedním z hlavních cílů je kontinuální zlepšování energetické hospodárnosti ve všech procesech a činnostech společnosti. 

C. Lidé

        Zvyšování intelektuálního kapitálu, kvalifikace, znalostí a schopností pracovníků je základním přístupem v řízení lidských zdrojů. Systém školení a vzdělávání pracovníků zajišťuje potřeby stávajících a připravovaných projektů rozvoje se současným potlačením nežádoucí fluktuace klíčových pracovníků. 
        Vedení společnosti uplatňuje principy systémového přístupu v řízení a vytváří prostředí pro plné zapojení všech pracovníků k dosahování cílů společnosti zvyšováním povědomí o odpovědnosti za kvalitu produktů, za ochranu pracovního a životního prostředí.  
        Uplatňováním zásad ochrany životního prostředí v řízení a motivací všech pracovníků, přispíváme k trvalému zlepšování kvality životního prostředí, k trvalému snižování dopadů používaných technologií i vyráběných produktů na životní prostředí, ke snižování spotřeby energie, a k prevenci znečisťování životního prostředí.


D. Řízení

        Rozhodující úlohu v integrovaném systému managementu zaujímá vedení společnosti, které přenáší příslušný podíl odpovědnosti na všechny úrovně řízení.
Vedení společnosti svým přístupem prosazuje a podporuje plnění závazků obsažených ve Zprávě o společenské odpovědnosti a v Zásadách chování společnosti.    Ve výrobních i podpůrných procesech posilujeme principy procesního přístupu se zaměřením na prevenci, které ve spojení s projektovým řízením a týmovou prací na všech úrovních, jsou základem pro neustálé zlepšování všech procesů a systémů řízení. 
       Trvalým cílem společnosti je neustálé zlepšování a zvyšování efektivnosti integrovaného systému managementu, založené na rozhodování, zakládajícím se na měřitelných faktech, analýzách, dostupných informacích, přezkoumáních a praktických zkušenostech kvalifikovaných pracovníků.
       Upřednostňujeme nákup energeticky úsporných zařízení, produktů a služeb, podporujeme návrhy na zlepšování energetické hospodárnosti výrobních i podpůrných procesů a činností.
       Vedení společnosti se zavazuje, že bude v oblasti kvality, ochrany životního prostředí, ochrany zdraví při práci a v oblasti hospodaření s energií důsledně plnit požadavky relevantních právních a jiných požadavků, předpisů a závazných povinností, vztahujících se na činnost společnosti.
 

        Vedení Šroubárny Kyjov, spol. s r.o. se zavazuje prosazovat tuto Politiku integrovaného systému managementu a k její podpoře zabezpečovat dostupnost a dostatečnost lidských, materiálních, finančních a informačních zdrojů.

 

V Kyjově dne 9. ledna 2020