Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů v obchodní společnosti Šroubárna Kyjov, spol. s r.o., a základní informace o zpracování osobních údajů

My, jako obchodní společnost Šroubárna Kyjov, spol. s r.o., se sídlem Jiráskova 987/50, 697 01 Kyjov, IČO 42293588, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddílu B vložce 2557, ctíme základní právo každého jednotlivce na ochranu jeho soukromého a rodinného života, jakož i jeho právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o jeho osobě.

Prostřednictvím tohoto prohlášení o Zásadách ochrany a zpracování osobních údajů v obchodní společnosti Šroubárna Kyjov, spol. s r.o., a této základní informace o zpracování osobních údajů, si dovolujeme seznámit veřejnost a subjekty údajů s našimi zásadami a přístupem k zpracování osobních údajů, jakož i poskytnout základní informace, jak zpracováváme osobní údaje a v jakém rozsahu.

Jak přistupujeme k ochraně a zpracování osobních údajů

Při zpracování a ochraně osobních údajů se důsledně řídíme právními předpisy, a to zejména Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Činnost, v rámci níž dochází ke zpracování osobních údajů, zahájíme pouze v případě, máme-li zákonný důvod pro výkon takovéto činnosti.

I když nám svědčí zákonný důvod pro zpracování osobních údajů, vyhodnotíme, zda je nezbytné z naší strany zpracovávat osobní údaje, jakými prostředky budeme zpracovávat osobní údaje a v jakém rozsahu.

Analyzujeme rizika, která hrozí subjektům údajů v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů nebo která jim hrozí v důsledku porušení zabezpečení jejich osobních údajů.

Přijímáme bezpečnostní opatření k zmírnění těchto rizik, a to dle našich možností a nám dostupných technických prostředků.

Naši zaměstnanci jsou aktivně zapojení do ochrany námi zpracovaných osobních údajů. Jsou si vědomi svých povinností a rizik spojených se zpracováním osobních údajů.

Kontrolujeme námi přijatá pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů, jakož i uplatňování bezpečnostních opatření v naší společnosti.

Při zavádění nových technologií a technických řešení hodnotíme jejich případný dopad na zpracování osobních údajů a důsledky s tím spojené pro práva a svobody subjektu údajů.

Respektujeme práva subjektu údajů

Každý subjekt údajů se v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů může na nás obrátit, a to e-mailem na adresu info@sroubk.cz nebo jiným odpovídajícím způsobem.

Zabýváme se každou žádostí subjektu údajů, kterého umíme identifikovat a ověřit si jeho totožnost, a to z hlediska obsahu a rozsahu jeho žádosti, ale i z hlediska její důvodnosti a přiměřenosti.

Subjekt údajů může za podmínek stanovených právními předpisy uplatnit po nás:

  • právo na přístup k jeho osobním údajům,
  • právo na opravu jeho osobních údajů námi zpracovávaných,
  • právo na omezení zpracování osobních údajů,
  • právo na výmaz jeho osobních údajů zpracovaných námi nebo našimi zpracovateli,
  • právo podat námitku pro zpracování osobních údajů nebo
  • právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů.

 

Nebráníme tomu, aby se subjekt údajů přímo obrátil se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Potřebujeme-li ke zpracování osobních údajů souhlas subjektu údajů, poskytneme subjektu údajů informace o takovémto zpracování osobních údajů tak, aby se mohl svobodně rozhodnout, zda nám svůj souhlas udělí nebo neudělí. Subjekt údajů nenutíme k udělení souhlasu se zpracováním jeho osobních údajů.

Nevydáváme rozhodnutí založené výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by mělo pro subjekt údajů právní účinky nebo by se ho obdobným způsobem významně dotýkalo.

Subjekty údajů informujeme o zpracování jejich osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů poskytujeme subjektům údajů před zahájením zpracování jejich osobních údajů.

Tyto zásady slouží jako základní informace o zpracování osobních údajů. Doplňující informace, bude-li si to vyžadovat charakter a způsob zpracování osobních údajů, poskytne před započetím zpracování osobních údajů, a to ústně, v listinné podobě nebo v elektronické podobě tak, jak to je obvyklé pro subjekt údajů a tak, aby mohl těmto informacím co nejlépe porozumět.

Zpracování osobních údajů o uchazečích o zaměstnání

O uchazečích o zaměstnání zpracováváme jenom nezbytné údaje pro účely realizace našeho oprávněného zájmu, kterým je vyhodnocení příslušné žádosti o zaměstnání a porovnání této žádosti se žádostmi jiných uchazečů o zaměstnání. Zpracováváme zejména jejich identifikační a kontaktní údaje, údaje uvedené v jejich životopisu a motivačním listu, případně i údaje, které získáme během pracovního pohovoru.  

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání zpracováváme po dobu vyhodnocování jejich žádosti o zaměstnání a tedy po dobu trvání výběrového řízení. Tyto osobní údaje můžeme zpracovávat i nezbytnou dobu po vyhodnocení žádosti o zaměstnání.

Nevylučujeme, že osobní údaje uchazečů o zaměstnání poskytneme také osobě, která nám bude pomáhat s vyhodnocováním žádostí o zaměstnání.

K zařazení uchazeče o zaměstnání do naší databáze uchazečů o zaměstnání si vyžádáme souhlas uchazeče o zaměstnání. 

Zpracování osobních údajů o našich stávajících zaměstnancích a bývalých zaměstnancích

Právními důvody, proč zpracováváme osobní údaje našich stávajících zaměstnanců a bývalých zaměstnanců, jsou zejména naše zákonné povinnosti vůči zaměstnancům a orgánům veřejné moci a smluvní povinnosti, k nimž jsme se zavázali zaměstnancům.

O našich zaměstnancích a bývalých zaměstnancích zpracováváme i z důvodu realizace i naších oprávněných zájmů, mezi něž patří zejména naše právo organizovat, řídit a kontrolovat práci zaměstnance, chránit naše důvěrné informace a naše know-how, chránit náš majetek, zajistit bezpečnost a integritu našich IT systémů a propagovat naši společnost a její výrobky.

Některé osobní údaje o zaměstnancích můžeme zpracovávat také v zájmu ochrany jejich života a zdraví.

O zaměstnancích zpracováváme zejména jejich identifikační a kontaktní údaje, údaje o práci zaměstnance a další údaje související s výkonem jejich práce, údaje nezbytné pro jejich odměňování, údaje nezbytné pro plnění našich zákonných povinností, jakož i údaje důležité pro ochranu naších práv a výkon zaměstnavatelských oprávnění.

Osobní údaje zaměstnanců poskytujeme orgánům veřejné moci, dodavatelům našich služeb v oblasti BOZ, ostrahy, a služeb v oblasti péče o zaměstnance, a našemu poskytovateli pracovnělékařských služeb.

Při určení doby zpracování osobních údajů našich zaměstnanců je pro nás rozhodující doba trvání pracovního poměru. I po skončení pracovního poměru jsme však povinni zpracovávat osobní údajů o našich bývalých zaměstnancích po dobu stanovenou právními předpisy. Tato povinnost nám vyplývá z právních předpisů, rovněž však tak činíme s ohledem na ochranu našich oprávněných zájmů.

Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytujeme našim zaměstnancům při nástupu nebo v průběhu trvání jejich pracovněprávního vztahu k naší společnosti.

Zpracování osobních údajů ve smluvních vztazích

O našich smluvních partnerech, jejich zástupcích a zaměstnancích zpracováváme osobní údaje k plnění našich zákonných a smluvních povinností a pro účely realizace našich oprávněných zájmů, mezi něž patří zejména naše právo vést jednání o uzavření smlouvy a změně již uzavřené smlouvy, jakož i zájem propagovat naši společnost a její výrobky. Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní údaje těchto osob, údaje vzešlé s předsmluvního jednání a samotné realizace smluvního vztahu včetně platebních údajů a údajů o poskytovaných či přijímaných plněních.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů ve smluvních vztazích poskytujeme takto zpracovávané osobní údaje našim obchodním zástupcům, správci daně a osobám, které nám poskytují specifické služby, jako např. poskytovatelé služeb v oblasti účetnictví.

Při zpracování osobních údajů ve smluvních vztazích se řídíme dobou trvání smluvního vztahu, dobou pro realizaci našich oprávněných zájmů, jakož i dobami, které jsou nám předepsány právními předpisy.

Zpracování osobních údajů žáků a studentů středních a vysokých škol

O žácích a studentech středních a vysokých škol, vykonávají-li u nás praxi nebo odborný výcvik, zpracováváme nezbytné údaje v zájmu realizace této praxe či odborného výcviku, což je náš oprávněný zájem, jakož i zájem tohoto studenta. Jedná se zejména zpracování identifikačních a kontaktních údajů studentů a údajů vzešlých z výkonu práce či odborného výcviku nebo s tím související osobní údaje.

Osobní údaje studentů středních a vysokých škol můžeme poskytnout jejich školám, bude to však záležet na charakteru praxe či odborného výcviku.

 

Zpracování osobních údajů osob vstupujících do našeho areálu a zpracování osobních údajů při ochraně našeho majetku a práv

Za účelem zabezpečení našeho majetku regulujeme vstup do našeho areálu a na naše pracoviště. K tomuto zpracováváme osobní údaje osob vstupujících do těchto prostor v rozsahu jejich identifikačních a kontaktních údajů, důvodu a době jejich vstupu do našeho areálu, údaje o jejich případných zaměstnavatelích a údaje související s prací, kterou vykonávají v našem areálu a na našich pracovištích a v jakém rozsahu.

V zájmu chránit náš majetek před odcizením a poškozením, a rovněž z důvodu chránit život a zdraví našich zaměstnanců a třetích osob, monitorujeme prostory našeho areálu a pracovišť kamerovými systémy.

V našich IT systémech zpracováváme osobní údaje, důvěrné informace a naše know-how, což si vyžaduje chránit jejich bezpečnost a integritu. Rovněž monitorujeme účelnost využívání našeho hardwaru a softwaru. K těmto účelům zpracováváme osobní údaje osob s přístupem k těmto IT systémům v rozsahu jejich identifikačních a kontaktních údajů, přístupových údajů a některých nezbytných údajů k jejich aktivitě v rámci našich IT systémů.