<< zpět

Integrovaný systém managementu

Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. má certifikovány systémy managementu dle standardů ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001 a ISO 50001

Množství řídicích a podpůrných procesů naší společnosti a několika systémů managementu přineslo zásadní úkol stanovit jednotnou, štíhlou a přehlednou strukturu řízení, přitom zabránit nadměrnému zvyšování množství dokumentovaných informací a vytváření dalších, mnohdy rozdílně pojatých předpisů, požadavků a pravidel pro pracovníky společnosti. V současné, dynamicky se rozvíjející, avšak zároveň v ekonomicky, sociálně a geograficko-politicky nelehké době, je pro naši výrobní společnost nezbytné plánovat, řídit, realizovat a optimalizovat zavedené systémy managementu na společném základě tak, aby bylo možné efektivně vynakládat zdroje a využívat jednotné procesní postupy.

Integrovaný systémem managementu (dále jen ISM) zajišťuje jednotný způsob vedení a řízení společnosti, které splňují požadavky pro řízení kvality, ochrany životního prostředí a hospodaření s energií (dále jen QMS, EMS a EnMS) a které dále akceptují zákonné, právní a další požadavky z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i bezpečnosti v oblasti informačních technologií.

ISM tedy tvoří komplexní celek propojených požadavků na kvalitu, ochranu životního prostředí, hospodaření s energií s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, který je zakomponován do celkového systému managementu naší společnosti. Výsledkem je přehledný, srozumitelný a funkční systém řízení, který podporuje výkonnost organizace a neklade si jako primární cíl shodu s požadavky nebo certifikaci, ale vytváření hodnot a zabezpečení celkové efektivnosti společnosti.

Moderní integrovaný systém managementu nakládá s QMS, EMS a EnMS standardy jako platformou pro zvyšování podnikatelské výkonnosti společnosti. Přístup vedení společnosti spojuje pokročilé nástroje kvality, metody zlepšování a lean myšlení do integrovaného systému, který podporuje firemní strategii – zvyšování hodnoty pro zákazníky a vlastníky společnosti i zvyšování spokojenosti pracovníků a příslušných zainteresovaných stran.

ISM umožňuje naší společnosti lépe plánovat a koordinovat veškeré činnosti a procesy směřující k uspokojování potřeb, požadavků a očekávání zákazníků, kteří odebírají společností vyráběné produkty. Zavedený ISM je cestou ke zvýšení počtu zákazníků prostřednictvím zvyšování míry jejich spokojenosti s dodávanými produkty. Existence spokojených zákazníků je jednou z nejdůležitějších podmínek pro vytváření plánovaných hospodářských výsledků.

Na péči o životní prostředí všeobecně musíme nahlížet jako na našeho významného zákazníka. Vážíme si svých pracovníků, kteří v rámci svých povinností vytvářejí přidanou hodnotu, a proto vytváření vhodného a přívětivého pracovního prostředí je pro naši společnost samozřejmostí.

Používané principy zavedeného ISM umožňují naší společnosti pružně reagovat na významné změny ekonomického prostředí, kde existuje převaha nabídky nad poptávkou, existují nadměrné produkční kapacity, zvyšuje se tlak na snižování objemu jednotlivých dodávek a snižování cen, krátí se inovační cykly, rychle se šíří znalosti, zákazníci jsou lépe informovaní a globalizuje se podnikatelské prostředí.

ISM a kvalita zejména je rozhodujícím faktorem stabilního ekonomického růstu společnosti. Moderní systém managementu vytváří podmínky pro dosažení dlouhodobě podstatně lepších výsledků, klesá podíl neshodných produktů na celkovém objemu výroby, stoupá efektivnost výroby a zvyšuje se účinnost všech, i podpůrných, procesů ve společnosti. To vše vede ke zvyšování produktivity, k redukci nákladů a ke zvyšování úspor materiálů a energie, k efektivnějšímu využívání přírodních i lidských zdrojů.

ISM je v naší společnosti implementován v souladu se základními zásadami managementu:

  • zaměřením na zákazníka se snažíme správně rozumět současným i budoucím potřebám zákazníků, plnit jejich požadavky, co se týká kvality i termínů dodávek a včas předvídat jejich očekávání
  • vedením a řízením lidí (leadership) vytváříme a udržujeme prostředí, v němž jsou pracovníci plně zapojeni při dosahování cílů společnosti
  • zapojením pracovníků na všech úrovních využíváme jejich schopností a dovedností ve prospěch společnosti
  • procesním přístupem dosahujeme požadovaných výsledků mnohem účinněji, jsou-li činnosti a související zdroje řízeny jako proces
  • neustálým zlepšováním celkové výkonnosti a efektivnosti
  • efektivním rozhodováním na základě faktů, založených na analýze údajů a informací.
  • zlepšováním vzájemně prospěšných dodavatelských a odběratelských vztahů zvyšujeme schopnost vytvářet hodnoty

ISM je vytvořen, implementován, udržován a neustále zlepšován. Společnost prochází od roku 1996, kdy byla poprvé certifikována v systému řízení kvality, pravidelnými externími audity ze strany certifikační společnosti i zákazníků s minimální počtem identifikovaných neshod. O tom svědčí skutečnost, že platnost certifikátů nebyla od první certifikace doposud nikdy zrušena. Pouze v roce 2019 došlo k dočasnému pozastavení platnosti certifikátu dle IATF 16949 pro automobilový průmysl, avšak po přijetí a implementaci nápravných opatření byla platnost certifikátu opět obnovena. Společnost si v tomto období, na základě dlouhodobě stabilní kvality produktů, vybudovala významné postavení na trhu v oblasti dodávek spojovacích součástí a produktů, určených nejen pro montáž upevnění železničního kolejového svršku.

V roce 2009 začala společnost s budováním a implementací systému řízení kvality pro dodávky odběratelům v řetězci dodavatelů do automobilového průmyslu, a to vzhledem k novému segmentu výroby výkovků ložiskových kroužků, vaček a jiných výkovků a v současné době i obráběných ložiskových kroužků. Provedení certifikačního auditu v červnu roku 2010 úspěšně završilo téměř roční usilovnou přípravu tohoto systému řízení. Účinnost a efektivnost zavedeného systému kvality v oblasti automobilového průmyslu potvrdily následné re-certifikační audity, poslední v roce 2021 podle nově vydaného standardu IATF 16949. Společnost se stala v tomto segmentu výroby významným dodavatelem, objem výroby zůstává meziročně podobný, i když byl předpoklad růstu dodávek, avšak současná situace na automobilovém trhu není příznivá. I přesto společnost nadále udržuje vysokou výrobní kapacitu a vysoké investice umožní dynamický růst a rozvoj tohoto segmentu i v dalších letech.

ISM je vybudován jako integrovaný, což umožňuje lépe využívat moderní nástroje k řízení společnosti s využitím zavedených standardů podle mezinárodních norem a odpovědně plnit specifické požadavky zákazníků, vyžadovaných i nad rámec těchto standardů, a to nejen v řetězci dodavatelů do automobilového průmyslu.

Všechny procesy certifikace a přezkoumání jsou ve společnosti Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. zajišťovány ve vzájemně výhodné spolupráci s uznávanou mezinárodní certifikační společností Lloyd´s Register EMEA, nově certifikační služby provádí společnost LRQA Česká republika s.r.o. Praha.

Dlouhodobé záměry společnosti jsou rozpracované na základě zvolené strategie do politiky a cílů integrovaného systému managementu, směřují ke stabilní a vysoké úrovni kvality produktů, k trvalému zlepšování a zdokonalování stávajícího ISM společnosti.

Významným vlivem v procesu neustálého zlepšování ISM je využívání projektů zlepšování procesů s využitím prvků průmyslového inženýrství ve výrobě i v podpůrných procesech a využívání prvků standardizace procesů i prvků štíhlé výroby.

Jednotlivé procesy ve společnosti jsou pravidelně hodnoceny, výsledky jsou analyzovány a přijímaná opatření slouží ke zlepšování řízení společnosti i uspokojování potřeb zákazníků. Vedení společnosti hodnotí integrovaný systém managementu jako přiměřený, efektivní a účinný, vycházející z celkové strategie společnosti.

 

V Kyjově dne: 10. 01. 2023

Rudolf Nesvadba - PVISM